Menu
0
Haarlemmerstraat 29, Amsterdam
Haarlemmerstraat 99, Amsterdam
Kinkerstraat 193, Amsterdam
Eerste van Swindenstraat 43, Amsterdam

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 Onder Rumors Vintage & Design / We Are Vintage wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de V.O.F, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK nummer 57392986.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.rumorsvintage.nl of www.wearevintage.nl een bestelling plaatst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.rumorsvintage.nlof www.wearevintage.nl

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 1. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Rumors Vintage & Design / We Are Vintage komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Rumors Vintage & Design / We Are Vintage gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 1. Persoonsgegevens

4.1 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Deze persoonsregistraties zal Rumors Vintage & Design / We Are Vintage aanmelden bij de Registratiekamer.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Rumors Vintage & Design / We Are Vintage vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

 1. Aanbod

5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Rumors Vintage & Design / We Are Vintage met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rumors Vintage & Design / We Are Vintage garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Rumors Vintage & Design / We Are Vintage passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.2 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Rumors Vintage & Design / We Are Vintage vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

- iDEAL 

- PayPal 

 1. Verzendkosten

7.1 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 1. Levering

8.1 Rumors Vintage & Design/ We Are Vintage levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van My Parcel / Post NL.

8.2 De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.4 Rumors Vintage & Design/ We Are Vintage is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Rumors Vintage & Design / We Are Vintage bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 1. Eigendomsvoorbehoud

 9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Rumors Vintage & Design / We Are Vintage zijn voor rekening van de klant.

 1. Retour

10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Rumors Vintage & Design / We Are Vintage. 

10.2 Het totaalbedrag (aankoopbedrag + verzendkosten heen) van de order wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, in de vorm van een Rumors Vintage & Design / We Are Vintage cadeaubon vergoedt. Verzendkosten voor retour zijn dus voor de klant.

10.3 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage behoudt het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd

 1. Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Rumors Vintage & Design / We Are Vintage of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

 1. Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Schadevergoeding

13.1 Rumors Vintage & Design / We Are Vintage kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden? Contact ons hier.

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00